opleidingscentrum haaglanden  home   lesmaterialen downloaden  lesmaterialen   inloggen leerplein  inloggen  
opleidingscentrum haaglanden     lesmaterialen downloaden    inloggen leerplein  
 
stap vooruit!move forward!
 

algemene leveringsvoorwaarden opleidingscentrum haaglanden b.v.

gedeponeerd bij de kamer van koophandel te 's gravenhage


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Opleidingscentrum Haaglanden B.V. diensten aan opdrachtgever levert. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Opleidingscentrum Haaglanden B.V. zijn aanvaard.

1. aanbieding en overeenkomst

1.1. Afspraken en toezeggingen zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk zijn bevestigd.
1.2. Alle voorwaarden in een aanbieding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
1.3. Alle aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van 6 (zes) weken.
1.4. Gedurende de looptijd van een overeenkomst kunnen onderdelen daarvan worden gewijzigd en/of aangevuld, indien opdrachtgever en Opleidingscentrum Haaglanden dit schriftelijk overeenkomen.
1.5. Opleidingscentrum Haaglanden heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen uit een overeenkomst op te schorten, indien opdrachtgever haar verbintenis niet nakomt, zoals in het geval van een betalingsachterstand van opdrachtgever.
1.6. Opleidingscentrum Haaglanden heeft tevens het recht een overeenkomst te ontbinden, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling, indien opdrachtgever haar verplichtingen uit een overeenkomst niet nakomt, zoals in het geval opdrachtgever de overeengekomen diensten van Opleidingscentrum Haaglanden niet afneemt.

2. cursusmateriaal

2.1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op het cursusmateriaal of andere materialen (zoals: documentatie, rapporten, offertes etc.) die door Opleidingscentrum Haaglanden aan opdrachtgever wordt geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking wordt gesteld, berusten uitsluitend bij Opleidingscentrum Haaglanden of diens licentiegever. Bovengenoemde rechten zullen door opdrachtgever worden gerespecteerd. Dit betekent dat opdrachtgever en haar medewerkers niet gerechtigd zijn, materialen waarop rechten als hiervoor bedoeld aan Opleidingscentrum Haaglanden toekomen, op enigerlei wijze aan derden af te staan, in gebruik te geven, over te dragen dan wel te verveelvoudigen. Na afloop van de cursus gaat, echter met inachtneming van het bovenstaande inzake de auteursrechten, de eigendom van het aan de cursist in de betreffende cursus overhandigde cursusmateriaal over op de cursist. Dit cursusmateriaal is echter uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de cursist.
2.2. De auteursrechten van aanpassingen en toevoegingen van het cursusmateriaal of andere materialen, die in opdracht en voor rekening van opdrachtgever zijn ontwikkeld berusten bij Opleidingscentrum Haaglanden.
2.3. Opleidingscentrum Haaglanden en opdrachtgever kunnen echter onderling schriftelijk overeenkomen dat het (cursus)materiaal, waarvan de auteursrechten bij de ene partij berusten, door de andere partij verveelvoudigd, op enigerlei wijze aan derden in gebruik wordt gegeven of aan derden ter beschikking wordt gesteld. Hiervoor kan een vergoeding tussen Opleidingscentrum Haaglanden en opdrachtgever worden overeengekomen.
2.4. Opleidingscentrum Haaglanden vrijwaart opdrachtgever tegen elke actie welke gebaseerd is op het feit dat het door Opleidingscentrum Haaglanden ontwikkelde (cursus)materiaal inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht.

3. prijs en betaling

3.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
3.2. Indien er sprake is van een duurovereenkomst, is Opleidingscentrum Haaglanden gerechtigd de prijzen aan te passen op basis van het door CBS opgegeven prijsindexcijfer. Daarnaast behoudt Opleidingscentrum Haaglanden zich het recht van het wijzigen van de prijzen voor, met dien verstande dat zij 1 maand voor het verhogen van de prijs, opdrachtgever schriftelijk van zo'n prijsverhoging op de hoogte zal stellen, waarna opdrachtgever het recht heeft om binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van zo'n mededeling de opdracht te annuleren.
3.3. Betalingen dienen uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum plaats te vinden. In geval van een te late betaling is Opleidingscentrum Haaglanden gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, de wettelijke rente over het openstaande bedrag aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de verschuldigde betaling te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, advocaatkosten daaronder begrepen.
3.4. Betalingen dienen plaats te vinden in de op de factuur vermelde valuta en naar de op de factuur vermelde bankrekening. In alle andere gevallen zijn de kosten verbonden aan de overschrijving naar de desbetreffende bankrekening voor rekening van opdrachtgever.

4. informatie

4.1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Met inachtneming van het bovenstaande is het Opleidingscentrum Haaglanden toegestaan de naam van haar opdrachtgevers aan derden te vermelden.

5. uitvoering van de werkzaamheden

5.1. Opleidingscentrum Haaglanden zal de werkzaamheden met zorg verrichten overeenkomstig de met opdrachtgever vastgelegde afspraken.
5.2. Het geven van opdrachten door opdrachtgever op basis van een overeenkomst vindt schriftelijk plaats en is mogelijk tot 15 (vijftien) werkdagen voorafgaande aan de eerste werkdag waarop de uitvoering van werkzaamheden plaats dient te vinden. Partijen kunnen echter onderling een afwijking van bovenstaande termijn overeenkomen.
5.3. Een opdracht wordt slechts dan als aanvaard beschouwd, indien deze door Opleidingscentrum Haaglanden schriftelijk is bevestigd.
5.4. Bij verhindering van een cursist is het toegestaan een vervanger te sturen.
5.5. Voortijdige annulering door opdrachtgever is schriftelijk tot 15 (vijftien) werkdagen, voorafgaand aan de eerste afspraak, kosteloos mogelijk. Bij annulering binnen vijftien werkdagen voor de eerste afspraak wordt 50% van het afgesproken factuurbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen 10 werkdagen voor de eerste afspraak wordt 100% van het factuurbedrag in rekening gebracht. In alle andere gevallen, onder meer bij het niet of gedeeltelijk niet verschijnen van een cursist, behoudt Opleidingscentrum Haaglanden zich het recht voor om 100% van het factuurbedrag in rekening te brengen.
5.6. Eenmaal aangevangen (meerdaagse) cursussen kunnen niet tussentijds worden geannuleerd.
5.7. Annulering door Opleidingscentrum Haaglanden is schriftelijk tot 10 (tien) werkdagen, voorafgaand aan de eerste dag waarop de werkzaamheden van de betreffende opdracht dienen te worden uitgevoerd mogelijk.
Vervolgens zullen partijen in onderling overleg trachten nieuwe uitvoeringsdata af te spreken. Indien hierover tussen partijen geen overeenstemming kan worden bereid wordt de opdracht als vervallen beschouwd.
In alle gevallen als in dit lid omschreven is Opleidingscentrum Haaglanden niet aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever dan wel een cursist, indien Opleidingscentrum Haaglanden met inachtneming van het bovenstaande een opdracht heeft geannuleerd.
5.8. Indien op verzoek van opdrachtgever door Opleidingscentrum Haaglanden overuren worden gemaakt d.w.z. uren buiten de normale werktijd (08.00 uur - 18.00 uur), wordt het voor de desbetreffende medewerker geldende tarief met betrekking tot de overuren vermeerderd met een toeslag van 50%.
5.9. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden op locatie van opdrachtgever draagt opdrachtgever zorg voor de aanwezigheid van legale software, d.w.z. software waarvoor opdrachtgever een licentie tot gebruik heeft. Opleidingscentrum Haaglanden is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die voortvloeit uit het gebruik van illegale software door opdrachtgever, of door medewerkers van opdrachtgever of door ondergeschikten van opdrachtgever.

6. wijziging en meerwerk

6.1 Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen zal Opleidingscentrum Haaglanden opdrachtgever van tevoren schriftelijk inlichten indien een door opdrachtgever gewenste uitbreiding of wijziging van desbetreffende werkzaamheden een wijziging van de vaste prijs tot gevolg zal hebben.

7. aansprakelijkheid

7.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Opleidingscentrum Haaglanden slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Opleidingscentrum Haaglanden voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.2. De door Opleidingscentrum Haaglanden te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van die overeenkomst door Opleidingscentrum Haaglanden aan opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Opleidingscentrum Haaglanden in de periode van 3 (drie) maanden voorafgaand aan het verzuim van Opleidingscentrum Haaglanden.
7.3. In geval van een onrechtmatige daad van Opleidingscentrum Haaglanden of van haar medewerkers of ondergeschikten waarvoor zij rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Opleidingscentrum Haaglanden slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
7.4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Opleidingscentrum Haaglanden heeft gemeld.
7.5. Opdrachtgever vrijwaart Opleidingscentrum Haaglanden voor alle schade die Opleidingscentrum Haaglanden mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door Opleidingscentrum Haaglanden geleverde diensten, daaronder mede begrepen:

8. toepasselijk recht en geschillen

8.1 De overeenkomsten tussen Opleidingscentrum Haaglanden en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
8.2. Alle geschillen tussen Opleidingscentrum Haaglanden en opdrachtgever, die in onderling overleg niet tot een voor beide partijen bevredigende oplossing resulteren, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Den Haag, zulks voor zover de wet dit toestaat.

Den Haag, 7 april 2014opleidingscentrum haaglanden
train2work is een handelsnaam van opleidingscentrum haaglanden b.v.contact
Fluwelen Burgwal 58
2511 CJ Den Haag
t 070 385 86 52
070 891 03 30
info@opleidingscentrumhaaglanden.nl
 
 
-->